PLAN - PRICE

Description

text


Betingelser - "Standard bruk" / "Flerbruk" fra Nyebilder AS 

Disse leveringsbetingelsene gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

1.     Leverte filer kan kun benyttes i henhold til utleie- eller transaksjonsmarkedsføring av eiendommen. Bruksrettigheten ligger hos fakturamottaker. Om fakturering går via mellommann, er innehaver av bruksretten formulert i fakturadetaljene.

2.     Avtalt bruksrett erverves juridisk først når full betaling har skjedd i henhold til fakturaens betingelser.

3.     «Standard bruk» gir ikke anledning til videresalg, handout eller annen videreformidling til tredjepart. Slik bruk må avtales skriftlig med Nyebilder AS.

4.   «Flerbruk» gir muligheten til å bruke bildene på egne årsrapporter, websider, redaksjonell omtale av selskapet etc, utover utleie eller transaksjonsmarkedsføring. Flerbruk gir ikke adgang til videreformidling av bildene til tredjepart. 
Slik bruk må avtales skriftlig med Nyebilder AS.

5.    Bruk av bilder uten avtale rammes av åndsverklovens regler om erstatning. Slik bruk vil medføre 100 % høyere pris, av til enhver tid gjeldende priser.

6.     Ved bruk av lavoppløselige filer med vannmerke, faktureres fotooppdraget i sin helhet + 100 % tillegg.

7.     Byline "Foto: Nyebilder" skal i den grad det er mulig krediteres i tilknytning til bildet, enten publisering skjer på web eller i trykte medier.

8.     Bildefiler avtalt for engangsbruk skal slettes etter anvendelse for å unngå senere bruk. Ved flerbruk av bilder som kun er ervervet for engangsbruk, faktureres differansen.

9.     Om fotobestillingen skjer via en mellommann, plikter mellommannen å informere oppdragsgiveren/brukeren om disse leveringsbetingelsene og eventuell særskilt avtale som er inngått med bildeleverandøren.

10.     Bildematerialet vil bli arkivert i Nyebilder AS arkivdatabase, med mindre noe annet er avtalt.

WordPress Pricing Table